Regulamin konkursu Wyjątkowa i aktywna pora roku

Regulamin konkursu Wyjątkowa i aktywna pora roku na blogu roweroweja.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu Wyjątkowa i aktywna pora roku na blogu roweroweja.pl jest Paulina Nowak, Niedziałkowskiego 13/2, 10-347 Olsztyn. (zwany dalej: „Organizatorem”)

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (zwany dalej: „Regulamin”).

3. Konkurs jest prowadzony na blogu http://roweroweja.pl/ (zwanej dalej:„Stroną Internetową”)

4. Celem konkursu jest promowanie aktywnego spędzania czasu przy użyciu worko – plecaka.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani nie jest z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z prowadzonym Konkursem

§ 2 Zasady konkursu 

1.Konkurs trwa od 23.09.2019 od momentu opublikowania wpisu na blogu do 30.09.2019 do godziny 23.59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

2.Udział w Konkursie polega na pokazaniu w dowolnej, kreatywnej formie interpretacji zadania – „jakie rzeczy sprawiają, że przejażdżka rowerowa jest udana i dlaczego” (zwanej dalej: „Praca konkursowa”) oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w § 3. Zadanie zawarte jest we wpisie Oto i on: jesienny konkurs! Wyjątkowa i aktywna jesień opublikowanym w dniu 23.09. 2019 r.

3.Komunikacja pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będzie się odbywała za pośrednictwem Strony Internetowej.

4.Organizator może usunąć dowolny Komentarz pod Wpisem konkursowym z Strony Internetowej, w szczególności gdy stwierdzi, że zgłoszony przez Uczestnika Komentarz:

a. Narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne,

b. Zawiera treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich,

c. Zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę autora bloga, Organizatora Konkursu oraz innych osób,

d. Zawiera treści obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (filozoficzną, etniczną, kulturową, religijną lub rasową, itp.),

5. Usunięcie Komentarza pod Wpisem konkursowym jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku wykrycia jakichkolwiek próby oszustwa polegającej w szczególności na:

a. Stosowaniu jakiegokolwiek oprogramowania mającego na celu wpłynięcia na przebieg Konkursu.

b. Złamaniu zabezpieczeń systemu lub wykorzystywaniu ewentualnych luk w nim istniejących.

7. W konkursie można brać udział osobiście wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1.Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być:

a. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce,

b. Dokonujący zgłoszenia zgodnie z Regulaminem.

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny Organizatora. Za członków najbliższej rodziny Organizatora uważa się jego rodziców, dzieci, rodzeństwo, małżonków, wnuków, przyrodnich dzieci i rodziców.

3. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie przez Uczestnika wszystkich następujących czynności:

a. napisanie Komentarza pod Wpisem,

b. Dodaniu Komentarza pod Wpisem konkursowym, który będzie odpowiedzią na zadanie konkursowe umieszczone w ramach postu konkursowego znajdującego się na Stronie Internetowej.

4 Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w konkursie.

5 Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu lub zmiany nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§ 4 Nagrody i wyłanianie Zwycięzcy 

1.Organizator nagrodzi 1 osobę (zwany dalej:„Zwycięzca”)

2. Nagrodą w Konkursie jest worko-plecak.

3. W ocenie Prac Konkursowych brane będą pod uwagę w szczególności: kreatywność, oryginalność oraz zgodność z tematem.

4. O przyznaniu Nagrody decydować będzie Komisja Konkursowa.

5. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z autorem bloga po ogłoszeniu wyników pod adresem: kontakt@roweroweja.pl do 6.10.2019 r. w celu ustalenia warunków przekazania nagrody. Dane powinny zostać wysłane za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej na profilu Facebook https://www.facebook.com/jairoweroweja/ W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika danych we wskazanym powyżej terminie Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu oraz straci prawo do otrzymania Nagrody. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata w formie pieniężnej ani rzeczowej, a Komisja Konkursowa w ciągu kolejnych 3 dni wyłoni kolejnego Zwycięzcę.

6. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 5, w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzcy, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzce lub za niemożność przekazania nagrody w terminie z powodu zdarzeń siły wyższej.

8. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzce z nagrody lub utraty przez Zwycięzce prawa do Nagrody z jakichkolwiek przyczyn, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu według kryteriów określonych w pkt. 3.

9. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie oraz Uczestnik może opublikować tylko jedno zgłoszenie w czasie całego Konkursu.

10. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu lub zamiany nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

11. Zwycięzca Nagrody zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora w komentarzu pod zamieszczonym przez siebie zgłoszeniem dnia 03.10.2019r.

12. Przyznanie Nagrody jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wskazanych w § 3 Regulaminu.

13. Nagroda będzie wysłana Zwycięzcy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Wysyłka nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zwycięzcy informacji o danych do wysyłki.

14. Wszelkie reklamacje i wątpliwości można zgłaszać na adres mailowy: kontakt@roweroweja.pl

§ 5 Opodatkowanie Nagrody 

1.Należny podatek dochodowy z tytułu wygranej pokryje zwycięzca konkursu zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagrody o wartości poniżej 760 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

3. Wartość worko-plecaka nie przekracza tej kwoty.

§ 6 Komisja Konkursowa

1.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą 2 osoby.

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

a. Sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,

b. wybór Zwycięzcy w Konkursie,

c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników

§ 7 Dane osobowe 

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informuje się, że:  

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestnika jest Organizator.

2. Administrator będzie przetwarzać Dane osobowe Uczestnika:

a. W celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym celem wyłonienia zwycięzców Konkursu, przyznania nagród i ich doręczenia zwycięzcom Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika (np. wyrażonej poprzez przesłanie danych osobowych, o których mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu, na zasadach określonych w tym przepisie) – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz rozpatrywania reklamacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c. W celu wypełnienia prawnie ciążących na administratorze obowiązków, np. w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Podanie danych Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla wzięcia przez niego udział w Konkursie. Organizator oświadcza, iż zapewnia zabezpieczenia wymagane w przepisach o ochronie danych osobowych.


§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie

2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podawania przyczyn.

Close